Khóa học

Website & Landing page

0 out of 6 steps completed0%
4 Các bài học

Trong khóa học này học viên sẽ nắm được:

  • Chuẩn bị nội dung để xây dựng một trang web cho dự án bất động sản
  • Các phương pháp tối ưu trang đích để nâng cao tỷ lệ chuyển đổi và chất lượng dữ liệu
  • Cách thức tạo ra một trang web dự án bất động sản chuyên nghiệp trên một công cụ trực tuyến
  • Cách thức quản trị website
Học khóa này