Khóa học

Facebook Marketing Bất động sản

0 out of 27 steps completed0%
9 Các bài học
 1. Tổng quan về Facebook Marketing trong bds
  1. Facebook Marketing Process
  2. Facebook Profile, Fanpage, Group
  3. Tổng quan về quảng cáo BDS trên Facebook
 2. Thiết lập chiến dịch quảng cáo đầu tiên trên Facebook
  1. Loại hình và mục tiêu quảng cáo
  2. Cấu trúc chiến dịch quảng cáo
  3. Thiết lập chiến dịch quảng cáo
 3. Nhắm mục tiêu quảng cáo trên Facebook
  1. Core Audiences
  2. Custom Audiences
  3. Lookalike Audiences
 4. Các mục tiêu quảng cáo quan trọng trong BDS
  1. Quảng cáo tìm kiếm khách hàng tiềm năng
  2. Quảng cáo tương tác
  3. Quảng cáo Facebook Mesenger
  4. Quảng cáo vào Website
 5. Sáng tạo nội dung quảng cáo bất động sản trên Facebook
  1. Thông điệp quảng cáo BDS
  2. Các dạng thức quảng cáo
   1. Hình ảnh
   2. Carousel
   3. Videos
  3. Cách viết nội dung quảng cáo
  4. Hình ảnh, videos trong quảng cáo
  5. Cách làm Slideshow
 6. Tối ưu quảng cáo
  1. Tối ưu phân phối quảng cáo
  2. Các chỉ số đo lường
  3. Phân tích
  4. Điều chỉnh
 7. Các nội dung khác
  1. Chính sách
  2. Thanh toán
 8. Case Study
VND550000 - Mua khóa học này